ประวัติความเป็นมา

  

คำว่า ตลาดโก้งโค้ง เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณ ที่คนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้องโก้งโค้ง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ โดยอากัปกิริยา โก้งโค้ง ของคนไทยนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล ไม่เหมือนใคร และไม่มีชนชาติใดทำได้เหมือน เพราะเป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกิริยาสุภาพที่ต้องโน้มตัวลงไป ส่วนคนขายสินค้าก็นั่งกับพื้นแบบไม่ถือตัว จะเป็นภาพการซื้อขายสินค้าที่แสดงถึงความอ่อนโยน เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของไทยมายาวนานถึง ๔๑๗ ปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยมีสิ่งที่ดีงามอยู่มากมาย มีทั้งสิ่งก่อสร้าง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรี อยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็น รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง และตลาดโก้งโค้งที่กล่าวมาแล้ว ได้เคยอยู่คู่กับกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานาน เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีน้ำใจ ไม่เบียดเบียนราคาสินค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบ สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่ดี ทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ และราคา เป็นสินค้าของชุมชน เป็นสินค้าที่ชาวบ้านทำขึ้นมาขายด้วยใจ ด้วยภูมิปัญญาดีๆของคนไทยที่มีมายาวนานภาครัฐและภาคเอกชนของชาวพระนครศรีอยุธยามีความยินดีที่อยากให้เกิดบรรยากาศ ตลาดโบราณดังกล่าวขึ้น ได้ร่วมกันจัด ตลาดโก้งโค้ง ขึ้นที่บริเวณบ้านแสงโสม ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ณ สถานที่แห่งนี้ ในอดีตกาลเป็นด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีในสมัยนั้น) และเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งที่เป็นสินค้าชุมชนและสินค้าที่มาจากต่างเมือง

พวกเราชาวตลาดโก้งโค้งขอฝากถ้อยคำถึงท่านด้วยความจริงใจว่า “แค่แวะมาเยี่ยมชม เราก็แอบนิยมอยู่ในใจ” และถ้าท่านจะช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของตลาดโก้งโค้งให้พวกเราด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง พวกเราจะถือว่าท่านได้กรุณาให้กำลังใจพวกเราที่จะพยายามธำรงรักษาตลาด โก้งโค้งแห่งนี้ให้อยู่คู่กับอยุธยาไปอีกนานแสนนาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มาเห็นวิถีชีวิตของคนไทยใน อดีตอีกแง่มุมหนึ่ง ให้รับรู้ว่าภาพที่เห็นนี้เคยเป็นภาพที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ต่อมาถึงยุคนี้ลูกหลานไทยกำลังรวบรวมรักษาสิ่งที่ดีงามของบรรพบุรุษมาเผย แพร่ให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่ง

แค่แวะมาเยี่ยมชม เราก็แอบนิยมอยูในใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *